Zasady Ochrony Prywatności

W firmie Sortter szanujemy Twoje obawy dotyczące prywatności. Poniższe zasady odnoszą się do zbierania danych, bezpieczeństwa informacji i standardów ochrony prywatności mających zastosowanie do wszystkich użytkowników – w tym wnioskodawców i wszelkich innych osób, (zwanych dalej „użytkownikami”) których dotyczą dane w tej witrynie. Nasze praktyki ochrony prywatności mogą się różnić w różnych krajach, w których działamy, w zależności od miejscowych praktyk i wymogów prawa. Prosimy uważnie przeczytać te zasady. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami pod adresem dpo@sortter.com.

Firma Sortter jako platforma porównawcza lub pośrednik, pośredniczy lub dostarcza informacje o produktach i usługach innych dostawców usług finansowych (banków, instytucji pożyczkowych, firm ubezpieczeniowych) dla osób prywatnych i klientów korporacyjnych. W ramach naszej funkcji pośrednictwa rutynowo zbieramy i przechowujemy dane osobowe o użytkownikach, którzy korzystają z naszych usług, aby znaleźć najlepszy dla nich produkt finansowy lub usługę.

Umowa – Umowa zawarta między firmą Sortter a użytkownikiem z akceptacją Warunków Użytkowania naszej platformy i niniejszych Zasad Ochrony Prywatności

Przepisy o ochronie danych – Wszelkie obowiązujące prawa i przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym między innymi RODO

Sortter – Sortter Oy, spółka zarejestrowana pod numerem 2954352-7 i pod adresem Bulevardi 21, 00180 Helsinki, Finlandia, telefon: +358-9-8566 5550, e-mail asiakaspalvelu@sortter.com;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą)

Przetwarzanie – dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywany na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, niezależnie od tego, czy są jest zautomatyzowana, taka jak zbieranie, zapisywanie, przechowywanie, zmiana, udzielanie dostępu, składanie zapytań, przekazywanie, przeglądanie itp.

Użytkownik – osoba fizyczna jako wnioskodawca, który działa w imieniu własnym oraz w imieniu swojego współwnioskodawcy lub w imieniu klienta korporacyjnego korzysta, korzystał lub wyraził zamiar korzystania z usług oferowanych przez firmę Sortter.

Firma Sortter jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych, wobec czego zgodnie z RODO należy ją uznać za administratora danych w odniesieniu do Twojego wniosku lub dostarczonych przez Ciebie informacji.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych podlega prawu polskiemu.

Dane osobowe zbieramy w następujący sposób:

 • Jeśli jesteś użytkownikiem, który zamierza korzystać z naszych usług, przekazujesz nam swoje dane osobowe bezpośrednio przy wypełnianiu formularza wniosku w celu znalezienia najlepszych dla siebie usługi finansowej lub produktu.
 • Jeśli jesteś współwnioskodawcą użytkownika, powinieneś/powinnaś wyrazić zgodę na upoważnienie go do dostarczenia nam swoich danych osobowych.
 • Dane osobowe zbieramy także w sposób automatyczny, kiedy korzystasz z naszej witryny internetowej. Przetwarzanie takie objaśniono w Zasadach Stosowania Plików Cookie dostępnych tutaj {hyper link}.
 • Możemy także zbierać Twoje dane osobowe z biur kredytowych i rejestrów adresowych w celu dostarczania dokładnych ofert od dostawców usług finansowych. Możemy korzystać z tych baz danych w celu weryfikacji danych oraz przeprowadzania ocen wiarygodności kredytowej i ryzyka. Zakres wymaganych danych osobowych zależy od interesujących Cię usług.

Zebrane dane osobowe są niezbędne do poniżej wyjaśnionych celów.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe

 • w celu świadczenia i oferowania usługi pośrednictwa finansowego na naszej platformie („Usługa”) od różnych podmiotów finansowych. Obejmuje to weryfikację Twoich danych podanych w formularzu wniosku oraz sprawdzenie i ocenę Twojej wiarygodności kredytowej i ryzyka w celu przedstawienia najlepszej oferty dotyczącej interesującej Cię usługi
 • w celu kontroli przestrzegania przez Użytkownika Warunków Użytkowania z naszej platformy przy korzystaniu z Usługi;
 • w celu uzyskiwania anonimowych statystyk i analizy trendów rynkowych;
 • w celu wysyłania do Ciebie informacji handlowych (marketing bezpośredni) związanych z naszymi usługami oraz produktami i usługami z sektora finansowego, które mogą Cię zainteresować, za pomocą dowolnych środków, w tym poczty elektronicznej lub innych równoważnych środków elektronicznych.

Dla powyższych celów przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, narodowość, status osoby zajmującej eksponowane stanowisko publiczne);
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail);
 • dane zawodowe (np. obecny i były pracodawca i stanowisko, wykształcenie);
 • dane finansowe (np. wynagrodzenie, dochód, aktywa, pasywa, majątek, typ zamieszkania, dane konta bankowego (IBAN) stan cywilny, typ gospodarstwa domowego);
 • dane komunikacyjne (np. e-maile, nagrania rozmów telefonicznych);
 • dane do logowania w witrynie www firmy Sortter;
 • dane odnoszące się do usług firmy Sortter (np. uznanie lub nieuznanie wniosku, złożone wnioski, żądania i reklamacje).
 • dane współwnioskodawcy (np. imię i nazwisko, data urodzenia, numer ubezpieczenia społecznego, narodowość);

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu przeprowadzenia weryfikacji danych podanych w formularzu wniosku oraz kontroli i oceny Twojej wiarygodności kredytowej i ryzyka jest zawarcie i wykonanie Umowy z Tobą, a także uzasadniony interes firmy Sortter w upewnieniu się, że jesteś osobą godną zaufania i o wiarygodnej zdolności kredytowej. Przetwarzanie to umożliwia nam świadczenie Ci naszych usług.

Twoja wyraźna, dobrowolnie udzielona zgoda jest wymagana do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu korzystania z naszej Usługi i korzystania z informacji o Twojej aktywności na naszej platformie w celu przeprowadzania anonimowych analiz i badań statystycznych. Potrzebujemy Twojej zgody, abyśmy mogli wysyłać Ci materiały promocyjne i marketingowe dotyczące dostępnych za naszym pośrednictwem usług i produktów. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami korzystając z poniższych danych kontaktowych. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu zapobiegania oszustwom oraz w celach marketingu bezpośredniego związanych z naszą Usługą.

Możemy wysyłać do Ciebie wiadomości marketingu bezpośredniego w naszym uzasadnionym interesie, a także oferować Ci nasze produkty i usługi, jeśli jesteś naszym obecnym klientem lub korzystałeś/aś ostatnio z naszych usług. Kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszym uzasadnionym interesie, rozważymy i wyważymy każdy potencjalny wpływ na Ciebie i Twoje prawa do ochrony danych i wszelkie inne odnośne prawa. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z marketingu bezpośredniego klikając link rezygnacji z subskrypcji na końcu każdego e-maila.

Przestrzeganie obowiązków prawnych, na przykład w odniesieniu do zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Podmioty finansowe (banki, instytucje kredytowe, firmy ubezpieczeniowe) w celu świadczenia żądanej usługi finansowej lub dostarczenia produktu.

Zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. b RODO zostaniesz poinformowany/a, że w celu świadczenia danej usługi konieczne jest przekazanie przez firmę Sortter Twoich danych osobowych (w praktyce przekazanie złożonego przez Ciebie formularza wniosku) danemu podmiotowi finansującemu, który wykorzysta Twoje dane osobowe tylko i wyłącznie do skutecznego zakontraktowania żądanego produktu finansowego, w tym do Twojej identyfikacji i weryfikacji, a także do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu oceny Twojej wiarygodności lub zdolności kredytowej („scoring”), przed zawarciem umowy na tę pożyczkę lub inny produkt finansowy.

Usługodawcy, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane, przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu firmy Sortter i zostali zobowiązani do przestrzegania postanowień RODO.

Firma Sortter korzysta z podmiotów przetwarzających dane następujących kategorii: doradców prawnych i innych, dostawców usług przechowywania danych, usług obsługi klientów, marketingu i ankietowania, dostawców usług poczty e-mail i bramek SMS, dostawców usług fakturowania, dostawców usług połączeń głosowych.

Jesteśmy również zobowiązani do poinformowania wyznaczonego organu o każdym zdarzeniu lub operacji, w odniesieniu do których istnieje przesłanka lub pewność, że jest związane z praniem pieniędzy.

Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko, jeśli jest to określone w niniejszym dokumencie, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo (np. gdy firma Sortter jest zobowiązana do udostępniania danych osobowych władzom) lub za Twoją zgodą.

Udostępniamy Twoje dane osobowe naszym audytorom i organowi regulacyjnemu, jeśli jest wymaga tego obowiązujące prawo. Podstawą prawną takiego udostępniania jest prawny obowiązek firmy Sortter.

Niniejsze Warunki wchodzą w życie 11 września 2019 roku i obowiązują do odwołania.