Privātuma politika

Sortter respektē jūsu rūpes par privātumu. Turpmāk izteiktie apgalvojumi attiecas uz datu iegūšanu, informācijas drošību un privātuma standartiem, kas tiek piemēroti visiem šīs tīmekļa vietnes lietotājiem, tostarp pieteikuma iesniedzējiem uncitiem datu subjektiem (turpmāk tekstā “jūs”). Dažādās valstīs, kurās mēs darbojamies, mūsu privātuma prakse var atšķirties, jo tā atspoguļo vietējo praksi un tiesību normas. Lūdzam rūpīgi izlasīt šo politiku. Ja jums rodas jautājumi, lūdzam sazināties, rakstot uz dpo@sortter.com .

Sortter ir salīdzināšanas platforma un aizdevumu brokeru starpnieks, kas sniedz informāciju par citu finanšu pakalpojumu sniedzēju (tas ir, banku, aizdevējiestāžu, apdrošināšanas sabiedrību, elektroniskās naudas iestāžu, brokeru un biržu platformu) produktiem un pakalpojumiem fiziskām personām un korporatīvajiem klientiem. Mūsu starpnieka funkcijas ikdienas sastāvdaļa ir jūsu kā mūsu pakalpojumu lietotāja personas datu iegūšana un uzglabāšana, lai piemeklētu jums vislabāko pieejamo finanšu produktu vai pakalpojumu.

Pēdējais atjauninājums: 2021. gada 1. jūlijā

Līgums – līgums, kas noslēgts starp Sortter un Lietotāju saskaņā ar mūsu platformas lietošanas noteikumiem un šo privātuma politiku;

Datu aizsardzības noteikumi – jebkādi piemērojamie normatīvie akti, kas regulē personas datu apstrādi, tostarp, bet ne tikai VDAR;

Sortter – Sortter Oy, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 2954352-7, juridiskā adrese:Bulevardi 21, 00180 Helsinki, Somija, tālrunis: +358-9-8566 5550, e-pasts: asiakaspalvelu@sortter.com ;

VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);

Personas dati – jebkāda informācija saistībā ar identificētu vai identificējamu fizisku personu (Datu subjektu);

Apstrāde – jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, glabāšana, pārveidošana, piekļuves nodrošināšana, atbildēšana uz jautājumiem, nosūtīšana, aplūkošana, utt.

Lietotājs – fiziska persona, kas rīkojas savā vārdā, sava līdzpieteicēja vārdā vai korporatīvā klienta vārdā, kura izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi nodomu izmantot Sortter piedāvātos pakalpojumus.

Sortter ir atbildīgs par jūsu Personas datu Apstrādi, un kā tāds ir uzskatāms par datu pārzini VDAR izpratnē attiecībā uz jūsu pieteikumu un citiem jūsu sniegtiem Personas datiem.

Jūsu Personas datu Apstrādi regulē Somijas likumi.

Mēs iegūstam jūsu Personas datus šādos veidos:

 • Ja jūs esat Lietotājs, kas plāno izmantot mūsu aizdevumu starpniecības pakalpojumu, jūs sniedzat mums savus Personas datus tiešā veidā, aizpildot pieteikuma formu, lai atrastu sev vispiemērotāko aizdevumu.
 • Ja jūs esat Lietotāja līdzpieteicējs, jums ir jāsniedz Lietotājam piekrišana, kas atļauj viņam/viņai iesniegt mums jūsu Personas datus.
 • Tāpat arī mēs iegūstam Personas datus ar automatizētiem līdzekļiem laikā, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Šāda Apstrāde sīkāk izklāstīta sīkdatņu politikā.
 • Lai nodrošinātu aizdevuma starpniecības pakalpojumu, mēs arī varam iegūt jūsu Personas datus no kredītbirojiem un adrešu reģistriem, ar nolūku piedāvāt precīzus finanšu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus. Mēs varam izmantot šīs datubāzes, lai pārbaudītu jūsu identitātes datus un veiktu kredīta un risku izvērtējumu. Pieprasīto Personas datu veidi ir atkarīgi no jūsu pieprasītajiem pakalpojumiem.  

Iegūtie Personas dati ir nepieciešami turpmāk skaidrotajiem nolūkiem.

Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, taču, ja jūs nesniedzat Personas datus, mēs varam nespēt īstenot šos Apstrādes nolūkus.

Mēs apstrādājam jūsu Personas datus:

 • lai mūsu platformā nodrošinātu un piedāvātu jums aizdevuma no dažādām finanšu institūcijām starpniecības pakalpojumu. Tas ietver jūsu pieteikuma formā norādīto datu pārbaudi, un jūsu kredītu un risku pārbaudes un izvērtējumus, lai, ņemot vērā jūsu pieteikto aizdevumu, varētu iesniegt vislabāko piedāvājumu;
 • lai kontrolētu to, kā Lietotājs ievēro mūsu platformas lietošanas noteikumus, izmantojot pakalpojumus;
 • lai anonīmā veidā iegūtu statistiku, mūsu pakalpojumu un tirgus tendenču analīzi;
 • lai atbildētu uz jūsu jautājumiem;
 • lai nosūtītu jums komerciālus paziņojumus (tiešais mārketings) saistībā ar mūsu pakalpojumu un jūs iespējami interesējošiem finanšu sektora produktiem un pakalpojumiem, izmantojot jebkādus kanālus, tostarp e-pastu vai citus līdzīgus elektroniskus kanālus;
 • lai aizsargātu mūsu tiesības un likumīgās intereses;
 • lai izpildītu mums piemērojamus juridiskus pienākumus.

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, mēs varam apstrādāt šādus Personas datus:

 • identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, pilsonība, politiski nozīmīgas personas statuss);
 • kontaktinformācija (piem., telefona numurs, e-pasta adrese);
 • profesionālie dati (piem., esošais un iepriekšējie darba devēji un amati, augstākā izglītība);
 • finanšu dati (piem., alga, ienākumi, aktīvi, saistības, īpašumi, mājokļa veids, bankas konta informācija (IBAN), ģimenes stāvoklis, mājsaimniecības tips);
 • saziņas dati (piem., e-pasti, telefona sarunu ieraksti);
 • Sortter tīmekļa vietnes konta piekļuves dati;
 • ar Sortter sniegtajiem pakalpojumiem saistītie dati (piem., aplikācijas darbība vai kļūme, iesniegtie pieteikumi, lūgumi un sūdzības); 
 • līdzpieteicēja dati (piem., vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, pilsonība).

Jūsu datu Apstrādes tiesiskais pamats, lai nodrošinātu piekļuvi jūsu Sortter kontam un pārbaudītu jūsu pieteikuma formā norādītos datus, veiktu kredīta un risku pārbaudes un izvērtējumus, ir Līguma noslēgšana ar jums un izpilde, kā arī Sortter leģitīmās intereses pārliecināties, ka jūs esat uzticams un kredītspējīgs, un ja jūs pārstāvat korporatīvo klientu. Šī Apstrāde dod mums iespēju sniegt jums mūsu aizdevumu starpniecības pakalpojumu.

Lai veiktu jūsu Personas datu Apstrādi nolūkā izmantot mūsu aizdevumu starpniecības pakalpojumu un izmantot informāciju par jūsu darbībām mūsu platformā ar mērķi veikt anonīmu analīzi un statistikas izpēti, ir nepieciešama jūsu nepārprotama, brīvi izteikta piekrišana.

Mūsu leģitīmās intereses, rīkojoties ar jūsu Personas datiem mūsu likumīgo tiesību un interešu aizsardzībai, tostarp krāpšanas novēršanai.

Jūsu piekrišana, kad jūs iesniedzat savu jautājumu par mūsu pakalpojumiem.

Līdzpieteicēju informācija tiek apstrādāta, balstoties uz viņu piekrišanu.

Jūsu piekrišana ir mums nepieciešama, lai mēs varētu nosūtīt jums kampaņu un mārketinga materiālus par finanšu pakalpojumiem un produktiem, kas pieejami ar mūsu starpniecību.

Ja Apstrāde balstās uz jūsu piekrišanu, jūs varat to jebkurā laikā atsaukt, sazinoties ar mums, izmantojot turpmāk sniegto kontaktinformāciju. Lūdzam ievērot, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē saskaņā ar piekrišanu veiktas Apstrādes, kas notikusi pirms atsaukšanas, likumību.

Mēs varam sazināties ar jums tiešā mārketinga nolūkos, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, lai piedāvātu jums mūsu produktus un pakalpojumus, ja jūs esat mūsu klients vai arī nesen izmantojāt mūsu pakalpojumus. Apstrādājot jūsu personīgo informāciju mūsu leģitīmajās interesēs, mēs ņemam vērā un līdzsvarojam jebkādu iespējamo ietekmi uz jums un jūsu tiesībām atbilstoši datu aizsardzības un citiem saistītajiem likumiem. Atceraties, ka jums ir iespēja jebkurā laikā atteikties no tiešā mārketinga, klikšķinot uz atrakstīšanās saites katras e-pasta vēstules beigās.

Likumā noteikto pienākumu ievērošana, piemēram, naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas jomā.

Finanšu institūcijas, kas darbojas kā kredīta devēji, lai izsniegtu jums pieprasīto aizdevumu.

Saskaņā ar VDAR 6.panta pirmās daļas b) punkta noteikumiem, jūs esat informēti, ka pakalpojuma sniegšanas vajadzībām Sortter ir nepieciešams paziņot jūsu Personas datus (praksē - nosūtīt jūsu iesniegto pieteikuma formu) finanšu institūcijai, kura izmantos jūsu Personas datus tikai un vienīgi pieprasītā aizdevuma līgumsaistību nodibināšanai, tostarp jūsu personas identificēšanai un pārbaudei, kā arī lai apstrādātu jūsu Personas datus ar mērķi izvērtēt jūsu kredītspēju vai kredītu (“punktu piešķiršana”) pirms aizdevuma līguma noslēgšanas.

Pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas kā datu apstrādātāji, apstrādājot jūsu Personas datus Sortter vārdā atbilstoši VDAR prasībām noslēgtiem līgumiem.

Sortter izmanto šādas datu apstrādātāju kategorijas: juridiskie un citi konsultanti, datu glabāšanas pakalpojumu sniedzēji, klientu atbalsts, mārketinga un izpētes pakalpojumu sniedzēji, e-pastu un SMS vārteju pakalpojumu sniedzēji, rēķinu izrakstīšanas pakalpojumu sniedzēji, balss zvanu pakalpojuma sniedzēji.

Tāpat arī mums ir pienākums informēt noteikto iestādi par jebkādu gadījumu vai darbību attiecībā uz kuru ir norādes vai pārliecība, ka tā ir saistīta naudas atmazgāšanu.

Mēs nododam jūsu Personas datus trešajām personām tikai, ja tas noteikts šeit, ja to pieprasa spēkā esošie likumi (piem., ja Sortter ir pienākums nodot Personas datus valsts pārvaldes iestādēm) vai ar jūsu piekrišanu.

Mēs nododam jūsu Personas datus mūsu revidentiem un regulatoram, ja to nosaka likums. Šādas izsniegšanas tiesiskais pamats ir Sortter juridisks pienākums.

Sortter un tās nolīgtie datu apstrādātāji nenosūta jūsu Personas datus ārpus EEZ valstīm.

Aizdevumu starpniecības pakalpojuma nodrošināšanā Sortter izmanto profilēšanu, lai izlemtu, vai izvēlētā finanšu institūcija, kas darbojas kā kredīta devējs, Lietotāja pieteikumu var pieņemt pilnībā vai daļēji, vai noraidīt.

Lēmums tiek pieņemts, balstoties uz no jums saņemto informāciju pieteikuma formā, no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem vai privātajiem reģistriem un citām trešajām personām saņemto informāciju. Netiek apstrādāti nekādi īpašo kategoriju Personas dati (piem., dati par veselību, ģenētiskie dati), ja vien tie nav nepieciešami, jums piesakoties īpašiem produktiem, piemēram, apdrošināšanai, kur šādi dati tiek apstrādāti.

Profilēšana un automātiska lēmumu pieņemšana ir nepieciešama, lai izpildītu mūsu Līgumu saistībā ar aizdevuma starpniecības pakalpojumu.

Automatizēta lēmumu pieņemšana palīdz mums pārbaudīt jūsu identifikācijas datus un izvēlēties potenciālo banku vai citu finanšu pakalpojumu sniedzēju, kuru aizdevumi atbilst jūsu pieteikumā norādītajām vajadzībām. Tāpat arī automatizēta lēmumu pieņemšana palīdz mums samazināt cilvēciskās kļūdas, diskriminācijas un varas ļaunprātīgas izmantošanas iespēju, kā arī dod iespēju pieņemt lēmumus īsākā laika periodā, ņemot vērā Sortter saņemto pieteikumu apjomu.

Tāpēc ka lēmumu pieņemšana ir automatizēta, ir iespējams, ka jūs netiekat atzīts par atbilstošu pieprasītā aizdevuma saņemšanai.

Tāpat arī Sortter izmanto profilēšanu, lai, pamatojoties uz jūsu finansiālo uzticamību mūsu pakalpojumu izmantošanā, lemtu par pašu iniciētu pakalpojumu piedāvājumu izteikšanu (izmantojot tiešo mārketingu). Šādas Apstrādes tiesiskais pamats ir Sortter leģitīmās intereses popularizēt savu aizdevuma starpniecības pakalpojumu. Rezultātā daži Lietotāji var šādus piedāvājumus nesaņemt. Tomēr šāda profilēšana nerada jums nekādas juridiskas sekas vai citu būtisku ietekmi.

Jūsu sniegtie Personas dati saglabājas Sortter datnēs tik ilgi, cik ilgi jūs turpināt būt mūsu platformas reģistrēts Lietotājs. Ja jūs izmantojat savas atteikuma tiesības, mēs bloķējam jūsu Personas datus atbilstoši likumā noteiktajam noilguma periodam. Pēc likumā noteiktā noilguma perioda beigām jūsu Lietotāja Personas dati tiek iznīcināti.

Sortter uzglabā jūsu Personas datus saskaņā ar nozares vadlīnijām tik ilgi, cik nepieciešams nolūkiem, kuriem šie dati tika iegūti, vai arī tik ilgi, cik nepieciešams mūsu tiesību aizsardzībai, vai tik ilgi, cik to nosaka piemērojamie likumi. Lūdzam ievērot, ka, ja vieni un tie paši Personas dati tiek apstrādāti vairākiem nolūkiem, Personas dati tiek uzglabāti ilgāko piemērojamo uzglabāšanas termiņu. Maksimālais piemērojamais termiņš ir noilgums prasībām, kas ir līdz pat 5 gadiem no jūsu Lietotāja konta slēgšanas dienas.

Ciktāl to pieprasa spēkā esošie Datu aizsardzības noteikumi, attiecībā uz jūsu Personas datiem jums ir visas Datu subjekta tiesības. Tas ietver tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem;
 • iegūt savu Personas datu kopiju;
 • labot neprecizitātes vai nepilnības savos Personas datos;
 • dzēst savus Personas datus;
 • ierobežot savu Personas datu Apstrādi;
 • uz Personas datu pārnesamību;
 • iebilst savu Personas datu Apstrādei, balstoties uz jūsu svarīgākajām leģitīmajām interesēm, kā arī, ja dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkiem;
 • uz cilvēka līdzdalību, sava viedokļa paušanu un lēmuma apstrīdēšanu automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanas gadījumā;
 • ja jūs uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību:
 1. mūsu datu aizsardzības speciālistam vai;
 2. Datu aizsardzības ombuda birojam, vai;
 3. tiesai, ja jūs uzskatāt, ka ir noticis jūsu tiesību pārkāpums.

Lai izmantotu savas tiesības, lūdzam sazināties ar Sortter, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Ja izmainās Sortter Personas datu Apstrādes prakse vai ja rodas nepieciešamība grozīt šos principus saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, tiesu praksi vai kompetentu iestāžu izdotām vadlīnijām, mums ir tiesības vienpusēji jebkurā laikā grozīt šos principus. Mūsu visjaunākā privātuma politika vienmēr tiek publicēta mūsu tīmekļa vietnē un mēs lūdzam jūs ieskatīties tajā vismaz reizi mēnesī.

Ja jums ir jautājumi par Sortter veikto jūsu Personas datu Apstrādi, vai jūs vēlaties īstenot savas Datu subjekta tiesības, lūdzam sazināties ar mums.

Sortter ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu, ar kuru jūs arī varat sazināties, izmantojot šo kontaktinformāciju: dpo@sortter.com.