Privātuma politika

Uzņēmumā Sortter mēs respektējam jūsu privātuma intereses. Šie paziņojumi attiecas uz datu vākšanu, informācijas drošības un privātuma standartiem, kas piemērojami visiem šīs vietnes lietotājiem – ieskaitot pieteikuma iesniedzējus un citus datu subjektus (turpmāk tekstā – “ jūs ”). Mūsu privātuma prakse var atšķirties dažādās valstīs, kurās strādājam, lai atbilstu valsts vietējai praksei un juridiskām prasībām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo politiku. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu dpo@sortter.com .

Sortter kā salīdzināšanas platforma vai starpnieks sniedz informāciju par citu finanšu pakalpojumu sniedzēju (banku, aizdevējiestāžu, apdrošināšanas sabiedrību) produktiem un pakalpojumiem privātpersonām un korporatīvajiem klientiem. Starpniecības funkcijas ietvaros mēs regulāri vācam un saglabājam jūsu personīgo informāciju, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, lai atrastu sev labāko pieejamo finanšu produktu vai pakalpojumu.

Līgums – līgums, kas tiek noslēgts starp Sortter un Lietotāju, pieņemot mūsu platformas Lietošanas noteikumus un šo Privātuma politiku;

Datu aizsardzības noteikumi – visi piemērojamie normatīvie akti, kas regulē personas datu apstrādi, tostarp, bet ne tikai, VDAR;

Sortter – SIA Sortter, uzņēmuma reģistrācijas nr.: 2954352-7, reģistrētā adrese: Bulevardi 21, 00180 Helsinki, Somija, tālrunis: + 358-9-8566 5550, e-pasts: asiakaspalvelu@sortter.com ;

VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); 

Apstrāde – jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar personas datiem vai personas datu kopām, neatkarīgi no tā, vai tos veic automatizēti vai ne, piemēram, vākšana, reģistrēšana, glabāšana, pārveidošana, piekļuves piešķiršana, pieprasījumu veikšana, pārsūtīšana, skatīšana utt. . 

Lietotājs –  fiziska persona ir pieteikuma iesniedzējs, kurš rīkojas savā vārdā un līdzpieteicēja vārdā, vai korporatīvā klienta vārdā izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis nodomu izmantot pakalpojumus, ko piedāvā Sortter

Sortter ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi, un tāpēc tas ir jāuzskata par datu pārzini saskaņā ar VDAR attiecībā uz jūsu pieteikumu vai jūsu sniegto informāciju. 

Jūsu personas datu apstrādi reglamentē Latvijas Republikas likumi. 

Mēs vācam jūsu personas datus šādos veidos:

 • Mēs vācam personas datus aŗī automātiski, kad jūs izmantojat mūsu vietni. Šāda apstrāde ir sīkāk izskaidrota mūsu sīkfailu politikā, kas pieejama šeit.
 • Mēs varam ievākt jūsu personas datus arī no kredītbirojiem un adrešu reģistriem, lai sniegtu precīzus finanšu pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus. Mēs varam izmantot šīs datu bāzes, lai pārbaudītu jūsu identitātes datus un veiktu kredīta un riska novērtējumus. Nepieciešamie personas dati ir atkarīgi no jūsu pieprasītajiem pakalpojumiem. 

Ievāktie personas dati ir nepieciešami mērķiem, kas paskaidroti turpmāk.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, 

 • lai sniegtu un piedāvātu jums finanšu starpniecības pakalpojumu no dažādām finanšu sabiedrībām, izmantojot mūsu platformu (“Pakalpojums”). Tas ietver jūsu datu pārbaudi, kas norādīti pieteikuma veidlapā, un kredīta un riska pārbaužu un novērtējumu veikšanu attiecībā uz jums, lai sniegtu labāko piedāvājumu jūsu pieteiktajam pakalpojumam;
 • lai kontrolētu Lietotāja atbilstību mūsu platformas lietošanas noteikumiem par Pakalpojuma lietošanu;
 • lai iegūtu statistiku un tirgus tendenču analīzi anonīmi;
 • lai nosūtītu jums komerciālus paziņojumus (tiešais mārketings), kas saistīti ar mūsu pakalpojumiem un finanšu sektora produktiem un pakalpojumiem, kuri varētu jūs interesēt, izmantojot dažādus līdzekļus, ieskaitot e-pastu vai citus līdzvērtīgus elektroniskos līdzekļus.

Attiecībā uz iepriekš minēto mēs apstrādājam šādus personas datus:

 • identifikācijas dati (piemēram, vārds, dzimšanas datums, sociālās apdrošināšanas numurs, valstspiederība, politiski nozīmīgas personas statuss);
 • kontaktinformācija (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • profesionālie dati (piemēram, pašreizējais un bijušais darba devējs un amats, augstākā izglītība);
 • finanšu dati (piemēram, alga, ienākumi, aktīvi, pasīvi, īpašumi, dzīvesvietas tips, bankas konta informācija (IBAN), ģimenes stāvoklis, mājsaimniecības tips);
 • sakaru dati (piemēram, e-pasti, tālruņa zvanu ieraksti);
 • Sortter vietnes konta pieteikšanās dati;
 • dati, kas saistīti ar Sortter pakalpojumiem (piemēram, pieteikuma izpilde vai tā kļūme, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības);  
 • līdzpieteicēja dati (piemēram, vārds, dzimšanas datums, sociālās apdrošināšanas numurs, valstspiederība).

Jūsu datu apstrādes juridiskais pamatojums, lai pārbaudītu jūsu pieteikumā norādītos datus un veiktu kredīta un riska pārbaudes un novērtējumus par jums, ir līguma noslēgšana ar jums un tā izpilde, kā arī Sortter leģitīmās intereses, lai jūs būtu uzticama un kredītspējīga persona. Šī apstrāde mums ļauj sniegt jums mūsu pakalpojumu.

Jūsu nepārprotama brīvi dota piekrišana ir nepieciešama jūsu personas datu apstrādei, lai izmantotu mūsu pakalpojumu, un lai izmantotu informāciju par jūsu darbību mūsu platformā ar mērķi anonīmi veikt analīzi un statistikas pētījumus. Jūsu piekrišana ir nepieciešama, lai mēs varētu nosūtīt jums reklāmas un mārketinga materiālus par pakalpojumiem un produktiem, kas ir pieejami caur mums. Ja apstrāde notiek saskaņā ar jūsu piekrišanu, jūs varat jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, sazinoties ar mums, izmantojot kontaktformu šeit. Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību pirms tās atsaukšanas, kas balstījās uz iepriekšēju piekrišanu.

Mūsu leģitīmās intereses, rīkojoties ar jūsu personas datiem krāpšanas novēršanas nolūkos un ar mūsu pakalpojumu saistītos tiešā mārketinga mērķos. 

Mēs varam sazināties ar jums, izmantojot tiešo mārketingu, pamatojoties uz mūsu likumiskajām interesēm, kā arī piedāvāt jums mūsu produktus un pakalpojumus, ja esat mūsu esošais klients vai nesen izmantojāt mūsu pakalpojumus. Apstrādājot jūsu personisko informāciju mūsu leģitīmo interešu labā, mēs apsvērsim un līdzsvarosim iespējamo ietekmi uz jums un jūsu tiesībām saskaņā ar datu aizsardzību un visiem citiem attiecīgajiem likumiem. Atcerieties, ka jebkurā laikā varat atteikties no tiešā mārketinga, katra e-pasta ziņojuma beigās noklikšķinot uz saites “Atcelt abonēšanu”.

Juridisko pienākumu ievērošana, piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā.

Finanšu sabiedrības (bankas, kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības), lai sniegtu jums pieprasīto finanšu pakalpojumu vai produktu.

Saskaņā ar VDAR 6.1 panta b) punkta noteikumiem jūs esat informēti, ka, lai sniegtu pakalpojumu, Sortter ir nepieciešams paziņot jūsu personas datus (praksē: pārsūtīt jūsu iesniegto pieteikuma veidlapu) finansētājam, kurš izmantos jūsu personas datus tikai un vienīgi, lai pārvaldītu pieprasītā finanšu produkta faktisko līgumu slēgšanu, ieskaitot jūsu personas identifikāciju un pārbaudi, kā arī lai apstrādātu jūsu personas datus jūsu kredītspēju vai kredītu novērtēšanai (“vērtēšana”) pirms aizdevuma vai citu finanšu produkta līguma slēgšanas.

Pakalpojumu sniedzēji, kas darbojas kā datu apstrādātāji, apstrādā jūsu personas datus Sortter vārdā, un ir noslēguši līgumu, ievērojot VDAR prasības. 

Sortter izmanto šādas datu apstrādātāju kategorijas: juridiskie un citi konsultanti, datu glabāšanas pakalpojumu sniedzēji, klientu apkalpošanas, mārketinga un aptauju pakalpojumu sniedzēji, e-pasta un SMS vārtejas pakalpojumu sniedzēji, rēķinu izrakstīšanas pakalpojumu sniedzēji, balss zvanu sastādītāju pakalpojumu sniedzēji.

Mums ir arī pienākums informēt attiecīgo iestādi par jebkuru notikumu vai darbību, attiecībā uz kuru ir norādes vai pārliecība, ka tā ir saistīta ar naudas atmazgāšanu.

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar trešajām personām tikai tad, ja tas ir aprakstīts šeit, ja to prasa piemērojamais likums (piemēram, ja Sortter ir pienākums koplietot personas datus ar iestādēm) vai ar jūsu piekrišanu.

Mēs koplietojam jūsu personas datus ar mūsu auditoriem un regulējošajām iestādēm, ja tas ir piemērojams ar likumu. Šādas koplietošanas juridiskais pamats ir Sortter juridiskais pienākums.

Sortter un tā iesaistītie datu apstrādātāji nepārsūtīs jūsu personas datus ārpus EEZ valstīm.

Sortter izmanto profilēšanu, lai izlemtu, vai izvēlētais finanšu pakalpojumu sniedzējs var pilnībā vai daļēji pieņemt vai noraidīt klienta pieteikumu. 

Lēmums tiek pieņemts, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no jums pieteikuma veidlapā un informāciju, kas saņemta no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem un citām trešajām pusēm. Īpašas personas datu kategorijas (piemēram, dati par veselību, ģenētiskie dati) netiek apstrādātas, ja vien tas nav nepieciešams, kad lietojat konkrētus produktus, piemēram, apdrošināšanu, kur šādi dati tiek apstrādāti. 

Profilēšana un automatizēta lēmumu pieņemšana ir nepieciešamas, lai izpildītu mūsu līgumsaistības attiecībā uz mūsu pakalpojumiem. 

Automatizēta lēmumu pieņemšana palīdz mums pārbaudīt jūsu identifikācijas datus un izvēlēties potenciālos bankas un citu finanšu vai apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējus, kuru produkti un pakalpojumi atbilst jūsu vajadzībām saskaņā ar jūsu pieteikumu. Automatizēta lēmumu pieņemšana palīdz mums arī mazināt cilvēka kļūdas iespējamību, diskrimināciju un ļaunprātīgu varas izmantošanu, kā arī tā ļauj pieņemt lēmumus īsākā laikā, ņemot vērā pieteikumu apjomu, ko saņem Sortter

Tā kā lēmumu pieņemšana ir automatizēta, jums varētu liegt aizdevuma vai cita pieteiktā produkta saņemšanu. 

Jūsu sniegtie personas dati tiks glabāti Sortter failos, kamēr jūs paliksiet kā reģistrēts mūsu platformas Lietotājs. Gadījumā, ja jūs izmantojat savas atteikuma tiesības, mēs bloķēsim jūsu personas datus atbilstošajā likumiskajā noilguma termiņā. Kad likumiskie noilguma termiņi būs pagājuši, mēs iznīcināsim Lietotāja personas datus. 

Sortter saglabā jūsu personas datus saskaņā ar nozares vadlīnijām tik ilgi, cik nepieciešams mērķiem, kuriem dati tika vākti, vai tik ilgi, cik nepieciešams, lai aizsargātu mūsu tiesības, vai tik ilgi, cik to prasa piemērojamie tiesību akti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja vieni un tie paši personas dati tiek apstrādāti vairākiem mērķiem, personas dati tiks saglabāti visilgākajā piemērojamā glabāšanas periodā. Maksimālais piemērojamais periods ir prasību noilguma termiņš, kas ir trīs gadi no jūsu Lietotāja konta slēgšanas dienas.

Ciktāl to prasa piemērojamie datu aizsardzības noteikumi, jums ir visas datu subjekta tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem. Tostarp tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi jūsu personas datiem; 
 • iegūt jūsu personas datu kopiju; 
 • labot neprecīzus vai nepilnīgus ar jums saistītos personas datus; 
 • dzēst jūsu personas datus;
 • ierobežot jūsu personas datu apstrādi;
 • pārnest jūsu personas datus;
 • iebilst pret tādu jūsu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz jūsu sevišķi svarīgajām likumiskajām interesēm un tiek izmantota tiešā mārketinga nolūkos;
 • ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību.

Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar Sortter, izmantojot augstāk sniegto kontaktinformāciju.

Ja mainās Sortter personas datu apstrādes prakse vai ja ir jāgroza šie principi saskaņā ar piemērojamo likumu, tiesu praksi vai kompetento iestāžu izdotajām vadlīnijām, mums ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt šos principus.  Mūsu jaunākā privātuma politika vienmēr tiks publicēta mūsu vietnē, un mēs aicinām jūs to pārbaudīt vismaz reizi mēnesī.

Ja jums ir kādi jautājumi par personas datu apstrādi, ko veic Sortter, vai vēlaties izmantot savas datu subjekta tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums.

Sortter ir iecēlis datu aizsardzības speciālistu, ar kuru arī varat sazināties saistībā ar šiem jautājumiem, izmantojot šādu kontaktinformāciju: dpo@sortter.com.