hipotekārā kredīta saistības
Atpakaļ uz bloga sadaļu

Kam pāriet hipotekārā kredīta saistības pēc laulības šķiršanas?

Lai arī neviens nedomā, ka viņa laulība kādreiz tiks šķirta, laiks nereti cilvēkus atsvešina un laulības šķiršana ir visai bieža parādība. Šādā brīdī galvenais jautājums ir par to – kas, kam pieder un turpinās piederēt. Visbiežāk, papildu kopīpašumam, laulātajiem ir arī kopīgas saistības, kas šķirot laulību tiek dalītas. Tomēr te viss balstās uz abu pušu spēju vienoties savā starpā, kā arī ar aizdevēju.

Laulību ceremonijā sakot viens otram “jā”, neviens nepieļauj iespēju, ka jaunā laulība kādreiz tiks šķirta. Tomēr statistika liecina, ka šāds iznākums piemeklē gandrīz pusi no noslēgtajām laulībām. Šo izvēli nevajadzētu uzskatīt par kaut ko negatīvu – tas ir brīdis jaunam sākumam un pārmaiņām. Tomēr tas ir arī brīdis, kad tiek dalīta visa laulāto manta un parādi, liekot pamatus katras puses turpmākajai dzīvei. Īpaši svarīgs jautājums ir par lielākajām mantiskajām vērtībām – kas notiek ar mājokli, automašīnu un parādiem, ja tādi ir.

Kas ir hipotekārais kredīts?

Hipotekārais kredīts ir ilgtermiņa aizdevums, kas izsniegts ar mērķi iegādāties, uzbūvēt vai kapitāli izremontēt īpašumu. Privātpersonu gadījumā šis īpašums visbiežāk ir arī viņu mājoklis. Latvijā hipotekārais kredīts ir ļoti izplatīts aizdevuma veids un pašlaik aptuveni 150 tūkstoši cilvēku atmaksā šāda veida kredītu. Taču, tā kā šis kredīts nereti tiek ņemts ar līdzaizņēmēju – laulāto partneri vai dzīvesbiedru – būtībā varētu uzskatīt, ka kredīta izmantotāju ir pat vairāk nekā minētie 150 tūkstoši. Kopējās hipotekārās saistības valstī mērāmas 5 miljardu eiro apjomā, kas nozīmē, ka vidējais mājokļa kredīts ir aptuveni 33 tūkstoši eiro.

Kā hipotekāro kredītu izsniedz laulātajiem? Kas ir līdzaizņēmējs un galvotājs?

Jebkura manta vai saistība, kas iegūta laulības laikā ir kopīpašums vai kopīga atbildība. Līdz ar to arī hipotekārais kredīts, kas tiek ņemts laulības laikā, ir abu laulāto kopīga atbildība. Ja nepastāv laulību līgums, kurā par šiem jautājumiem iepriekš vienojušies abi laulātie, par kredīta atmaksu vienlīdz atbildīgi ir viņi abi. Tā tas ir pat tad, ja kredīts un tam piesaistītais nekustamais īpašums reģistrēts vien uz vienas puses vārda.

Visbiežāk, ņemot lielu aizdevumu, piemēram mājokļa kredītu, viens no laulātājiem tiek noformēts kā galvenais aizņēmējs, bet otrs – kā līdzaizņēmējs. Savukārt par galvotāju biežāk piesaista kādu attālāku ģimenes locekli vai tuvu draugu, nevis laulāto partneri, jo galvotājs uzņemas saistības tikai gadījumā ja aizņēmējs nespēj atmaksāt kredītu.

Galvenā atšķirība starp līdzaizņēmēju un galvotāju ir tā, ka līdzaizņēmēja mantiskās tiesības uz īpašumu tiek reģistrētas Zemesgrāmatā uzreiz – tas nozīmē, ka bez līdzaizņēmēja piekrišanas ar īpašumu nav iespējams rīkoties. Savukārt galvojuma ziņā īpašumtiesības ir tikai aizņēmējam un galvotājs tās var iegūt tikai tad, ja aizņēmējs nespēj kredītu atmaksāt. Tad kreditors vēršas ar prasību pie galvotāja un tam pēc aizdevuma atmaksas ir tiesības tiesas ceļā pieprasīt savu īpašuma daļu par ko tas tikko samaksājis.

Vai nepieciešams noslēgt laulību līgumu?

Laulības šķiršana vienmēr ir sarežģīts process un tas galvenokārt balstās uz abu pušu gatavību vienoties par dažādām detaļām – piemēram, ka tādas un tādas mantas paliek vienai pusei, bet citas  – otrai. Tomēr brīdī, kad tiek šķirta laulība, cilvēki mēdz rīkoties neracionāli, emocijas ņem virsroku un vienoties ir ļoti grūti. No šādām situācijām var izvairīties, ja laikus noslēgts laulību līgums, kurā norunāts, kas kurai pusei pieder un kas notiek laulības šķiršanas gadījumā. Tā kā laulību līgums ir brīvprātīgs dokuments starp divām pilngadīgām pusēm, būtībā tajā var iekļaut jebkādus nosacījumus – pat kam paliek ģimenes mājdzīvnieki. Protams, prātīgi ir iekļaut arī punktus par nekustamā īpašuma un/vai hipotekārā kredīta saistību pārņemšanu šķiršanās gadījumā.

Kas notiek pēc šķiršanās?

No aizdevēja viedokļa laulības šķiršana nemaina neko. Ja abas personas bijušas līdzaizņēmēji, abi paliek kopīgi atbildīgi par kredīta atmaksu. Ja viens bijis galvotājs, tad viņš arī turpmāk tas būs līdz pat brīdim, kad aizdevums pilnībā nomaksāts. Ja kredīts noformēts tikai uz vienas personas vārda, par kredītsaistību piederību jālemj kopīpašuma dalīšanas brīdī.

Ja laulības šķiršanas rezultātā radusies vēlme mainīt kredīta nosacījumus (atteikties no līdzaizņēmēja vai galvotāja statusa, samazināt ikmēneša kredīta maksājumu utt.), tad jādodas pie aizdevēja un jācenšas vienoties par izmaiņām kredīta nosacījumos. Iespējams, ka var tikt noformēts jauns aizdevums – nu jau tikai uz vienas puses vārda. Biežāk gan novērots, ka laulības šķiršanas gadījumā kopīpašums tiek pārdots un iegūtā nauda izmantota esošo saistību dzēšanai, ja tādas pastāv, savukārt atlikums sadalīts starp abām pusēm. Ja tiek ņemts jauns hipotekārais kredīts, nevajadzētu aizmirst arī par to, ka pastāv Sortter hipotekārā kredīta kalkulators, ar kura palīdzību kredīta maksājumus var pat samazināt. Īpaši svarīgi samazināt maksājumus ir tad, ja kopīgi maksātu kredītu pārņem tikai viena no pusēm.

Ja pārrunu rezultātā nav iespējams vienoties par mantas, tostarp kredītu, piederību, jāvēršas tiesā. Taču arī tiesa raudzīsies uz dokumentāliem pierādījumiem un, ja neviena puse nespēs pierādīt, ka par kādu konkrētu mantu vai aizdevumu ir atbildīga tikai un vienīgi viena puse, visbiežāk tiesa izlems to sadalīt uz pusēm.

Secinājumi

Neviens nevar paredzēt nākotni, vēl jo vairāk cita cilvēka nākotni, pat ja tas ir laulātais draugs vai draudzene. Ja viens no laulātajiem laika gaitā pieņem lēmumus, kas nav pieņemami otrai pusei (piemēram, aizraujas ar azartspēlēm, aizņemas naudu, maina uzskatus u.c.), visbiežāk rodas konflikti, un tas arī noved pie vēlmes laulību šķirt. Tomēr šādā brīdī var nākties attapties pret to, ka vienas puses lēmumi kļūst par nastu arī otrai personai. No šādām situācijām abas puses var pasargāt jau minētais laulību līgums, kas gan neizklausās īpaši romantiski, taču var palīdzēt izvairīties no nepatīkamām situācijām. Būtībā tā ir tikai savstarpēja vienošanās par pienākumu un atbildības sadali.

Atpakaļ uz bloga sadaļu